Wednesday, March 28, 2012

สร้างกลุ่มคุยกันแบบลับๆ สำหรับคนใช้ Twitter เท่านั้นกับ !Blether

!Blether บริการออนไลน์สำหรับผู้ใช้งานทวิตเตอร์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างกลุ่มพูดคุยกันแบบลับๆ (Private group) จากผู้ใช้งานทวิตเตอร์ด้วยกัน โดยการใช้บัญชีทวิตเตอร์เพื่อเข้าใช้งานและเชิญคนที่ ต้องการเพื่อเข้าร่วมวงสนทนากันแบบลับๆ ตามต้องการ !Blether เป็นระบบการส่งข้อความแบบโต้ตอบ กันทันทีเหมือนกับระบบห้องแชททั่วไป หากต้องการเชิญชวนพิมพ์ !b @username ของผู้ใช้งานที่ต้องการ ใครที่ใช้ทวิตเตอร์แล้วต้องการคุยกับเพื่อนๆ แบบส่วนตัวแนะนำให้ลองใช้งาน Blether  See More..

Popular Posts