Thursday, May 10, 2012

.htaccess Editor – สร้างไฟล์ .htaccess ออนไลน์!!

.htaccess Editor เว็บที่ใช้สำหรับสร้างไฟล์ .htaccess สำหรับคนที่ทำเว็บหรือบริการโฮสติ้ง คงจะคุ้นเคยกับ .htaccess เพราะมันใช้ควบคุมในหลายเรื่องๆ ความสามารถในการปรับแต่งการกำหนดค่าคอนฟิก ภายในเว็บ ก็มีการแบ่งลักษณะตามการใช้งานให้เลือกไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกและง่ายๆต่อการใช้งานโดยเราไม่ ต้องเขียนโค้ดเอง  See More..

Popular Posts