Wednesday, May 9, 2012

IS Following ? – คุณติดตามใคร ใครติดตามคุณ!!

IS Following ? เว็บที่ใช้ตรวจสอบ Following จาก twitter ถ้าคุณอยากรู้มีใครติดตามคุณอยู่บ้างหรืออยาก รู้ว่าคนที่คุณ follower นั้นได้ติดตามคุณหรือเปล่า ใช้ isfollow ตรวจสอบได้ เพียงแค่ระบุชื่อของคนที่คุณ อยากรู้แล้วใส่ชื่อของคุณอีกฝั่งตรงข้าม จากนั้นกด Search หลังจากนั้นก็จะแสดงข้อความออกมาสามารถดู จะแสดง following กับ not following ระหว่างชื่อที่คุณต้องการรู้ อยากรู้ว่าใครติดตามคุณหรือไม่นั้นเชิญ ทดสอบได้ที่ IS Following  See More..

Popular Posts