Monday, May 28, 2012

PDFUNdo – Free on-line PDF to Word Converter

PDFUNdo บริการแปลงไฟล์ PDF เป็น Word ออนไลน์และมีทั้งแบบโปรแกรมติดตั้งบนเครื่องให้เลือกใช้งานกัน แล้วแต่ชอบ PDFUNdo เมื่อแปลงไฟล์เสร็จแล้วจะไม่ส่งเข้า Email แต่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่แปลงเสร็จแล้ว ผ่านทางหน้าเว็บที่ใช้งานนั้นได้เลย ทำให้สะดวกกว่าการส่งเข้า Email (ไม่ีสามารถแปลงไฟล์ PDF ที่ติดพาสหรือ มีการป้องกันไฟล์) Download : PDFUNdo Desktop Version  See More..

Popular Posts