Sunday, May 13, 2012

WordPress.Television – ทีวีสำหรับคนใช้ WordPress

WordPress.Television เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 มค. 2552 ภายใต้ Automattic โดยลักษณะอยู่ในรูปแบบ Screencasts ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง WordPress.com และ WordPress.org,Wordcamp สำหรับวีดีโอก็จะเป็นการแนะนำ การช่วยเหลือในการใช้งาน WordPress สำหรับผู้ที่สนใจกำลังศึกษาหรือผู้ที่ใช้งาน WordPress นั้นอยู่ แล้วสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้จาก WordPress.Television ภายในก็จะมี Category แบ่งประเภทของวีดีโอไว้ สามารถเลือกชมได้ตามต้องการ  See More..

Popular Posts