Sunday, May 13, 2012

AddInformation – Social Bookmarking plugin

AddInfo Social Bookmarking ปลั๊กอินอีกตัวที่น่าสนใจ เพราะว่ามันมีปลั๊กอินสำหรับ WordPress และสำหรับ คนที่ใช้งานบล็อกผ่าน Blogger ก็สามารถเพิ่ม AddInfo เพื่อใช้งานภายในบล็อกได้เช่นกัน พร้อมวิธีการใช้งานโดย สามารถเลือกได้ เราต้องการแบบไหน เช่นต้องการปุ่มแบบ Favorites หรือ Articles ไว้โปรโมทเฉพาะข้อความ หรือจะใช้งานในรูปแบบ RSS ก็ได้เช่น  See More..

Popular Posts