Friday, May 4, 2012

Curculator – แปลงสกุึลเงินต่างๆพร้อมคิดเลขออนไลน์!!

Curculator ทำเรื่องการคำนวนการแปลงสกุลเงินของประเทศต่างๆให้เป็นเรื่องง่ายๆ โดยใช้ Curculator เพียงแค่ระบุตัวเลขลงไปและเป็นเครื่องคิดเลขออนไลน์ในตัว ไม่ต้องลงทะเบียนสามารถใช้งานได้ทันที มีสกุลเงินต่างๆให้เลือกใช้งานรวมไปถึงค่าเงินบาทของประเทศไทย สามารถใช้แป้นพิมพ์จากคีย์บอร์ดได้ ใช้ตรวจสอบอัตตราการแลกเปลี่ยนเ้งินระหว่างประเทศต่างๆได้ ลองใช้งานกันดู  See More..

Popular Posts