Friday, May 4, 2012

MyFax – ส่งแฟกซ์ออนไลน์ฟรี 41 ประเทศทั่วโลก

MyFax บริการที่ช่วยให้คุณส่งแฟกซ์ออนไลน์ฟรี 41 ประเทศทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทย แต่มาดูเงื่อนไข การใช้งานกันก่อน คุณสามารถส่งได้วันละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 9 หน้าและไม่เกิน 10MB สนับสนุนนามสกุล ไฟล์ถึง 178 ชนิด หลังจากที่คุณส่งแฟกซ์ออกไปแล้วนั้นก็จะมีอีเมล์ส่งมาหาคุณเพื่อแสดงสถานะว่าแฟกซ์ที่ คุณส่งไปนั้นสามารถส่งได้หรือไม่ บริการฟรีไม่ต้องลงทะเบียน จะส่งได้จริงหรือไม่นั้น ต้องลอง  See More..

Popular Posts