Monday, May 14, 2012

Txt60 – แปลงไฟล์เพลง-วีดีโอลงมือถือ

Txt60 เป็น Web app ใหม่สำหรับใช้แปลงไฟล์ audio และ video เพื่อใช้งานกับเครื่อง PC หรือโทรศัพท์ มือถือก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถแปลงไฟล์จากเว็บ youtube ได้อีกตัวและดาวน์โหลดวีดีโอหรือเพลงที่เสร็จ แล้วมาใช้งานกับ PC หรือโทรศัพท์มือถือ คุณสมบัติอื่นๆ รองรับขนาดไฟล์สูงสุด 100mb และรองรับนามสกุล ไฟล์ wav,mp3,mp2,ogg,avi,mpg,mp4,3gp,mov,wmv,flv ไม่ต้องลงทะเบียนในการใช้งาน  See More..

Popular Posts