Wednesday, April 25, 2012

Pingtest – ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จัก Speedtest.Web และบริการใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือ Pingtest.Web บริการที่ให้คุณ สามารถตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณ โดยมีการให้คะแนนการทดสอบปิงด้วยเกรดแบบ A-F ตามสถานะการปิง ความเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ PingTest เป็น เครื่องมือฟรีที่ไม่ต้องลงทะเบียนใช้งานได้ทันที  See More..

Popular Posts